Аddress      
AC INGUZ
2 Manastyrskoho str.
Lvov 79066
Ukraine
         
Phone / mail       +38 050 370 30 74
hello@inguz.com.ua
         
 
 
Lviv Fashion Week